LaddaTillsammans - villkor

1 LaddaTillsammans laddtjänst

 1. LaddaTillsammans erbjuder laddning av elbilar till privatpersoner och företag vid egna laddstationer och på laddstationer som tredje part kopplat till LaddaTillsammans laddtjänst.
 2. Bestämmelserna i dessa avtalsvillkor som gäller LaddaTillsammans Laddtjänst och kundens användande av LaddaTillsammans laddstationer.

2 RFID tag

 1. För att få tillgång till LaddaTillsammans Laddtjänst, behövs ett RFID tag. RFID kortet/taggen erhålls genom en anmälan på www. laddatillsammans.se
 2. LaddaTillsammans skickar efter anmälan ut RFID kort/tag till kunden. LaddaTillsammans förbehåller sig rätten att neka utfärdandet av RFID kort/tag.
 3. Kostnaden för respektive laddtillfälle registreras på innehavaren av RFID kortet/taggen d.v.s. användning av Laddtjänsten anses vid varje tillfälle såsom ett erkännande av laddning och ingående av avtal om köp av laddning mellan kunden och laddstationsägare anslutna till LaddaTillsammans.
 4. RFID kortet/taggen är en värdehandling. Kunden förbinder sig att förvara RFID kortet/taggen väl så att obehöriga inte får tillgång till detta. Om RFID kortet/taggen skulle tappas bort ska innehavaren snarast kontakta LaddaTillsammans ansvariga säljare. LaddaTillsammans spärrar därefter RFID kortet/taggen och skickar ut nyttt kort/tag. Om obehöriga transaktioner har gjorts med RFID kortet/taggen skall Kunden göra en anmälan till Polisen.

3 Laddstationer

 1. För att få tillgång till LaddaTillsammans Laddtjänst, behövs ett RFID tag. RFID kortet/taggen erhålls genom en anmälan på www. laddatillsammans.se
 2. LaddaTillsammans skickar efter anmälan ut RFID kort/tag till kunden. LaddaTillsammans förbehåller sig rätten att neka utfärdandet av RFID tag.
 3. Kostnaden för respektive laddtillfälle registreras på innehavaren av RFID kortet/taggen d.v.s. användning av Laddtjänsten anses vid varje tillfälle såsom ett erkännande av laddning och ingående av avtal om köp av laddning mellan kunden och laddstationsägare anslutna till LaddaTillsammans.
 4. RFID kortet/taggen är en värdehandling. Kunden förbinder sig att förvara RFID kortet/taggen väl så att obehöriga inte får tillgång till detta. Om RFID kortet/taggen skulle tappas bort ska innehavaren snarast kontakta LaddaTillsammans ansvariga säljare. LaddaTillsammans spärrar därefter RFID kortet/taggen och skickar ut nytt kort/tag

4 Tillgänglighet och ansvar för fel

 1. LaddaTillsammans är inte på något sätt ansvarig för problem som uppstår om en laddstation är ur drift eller inte fungerar som förväntat.
 2. LaddaTillsammans ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av bristande kompabilitet mellan Kundens bil och laddstation.
 3. Kunden är inte berättigad till skadestånd på grund av att en laddstation läggs ned eller är ur funktion.

5 Betalning

 1. Laddhistorik sparas för det registrerade RFID kortet/brickan. Utifrån laddhistoriken beräknas kostnaden som Kunden ska betala. Fakturering sker månadsvis i efterskott till angiven e-postadress via tredje part. Faktureringsavgift på 25 kr tillkommer. Priset inkluderar moms. Invändningar mot debitering ska användaren lämna in inom åtta veckor efter att debitering genomförts.

 2. Sker inte betalning i rätt tid har LaddaTillsammans eller av LaddaTillsammans utsedd tredje part rätt att av Kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Vid utebliven betalning spärras RFID kortet/brickan.

6 Personuppgifter

 1. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 2. För att använda Laddtjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av denna personuppgiftspolicy.
 3. LaddaTillsammans är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 4. Personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål och på basis av följande lagliga grunder.

  Namn, Telefonnummer och e-postadress

  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig som kund. Används för att administrera vår relation till dig som kund. Behandlingen sker med stöd av Bolagets berättigade intresse av att kunna marknadsföra sig gentemot dig som kund (intresseavvägning). Används för att kunna leverera nyhetsbrev och erbjudanden till dig som kund.

  Betalningsinformation, såsom namn, datum för betalning m.m.

  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Personuppgiftsansvarigs rättsliga förpliktelser. Krävs för att uppfylla författningsreglerade krav, såsom lagring av verifikationer för bokföring

  Personuppgiftsansvarig behandlar inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

   

   

 5. Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?
  Dina personuppgifter bevaras endast så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.
 6. Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?
  Personuppgiftsansvarig kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, så som till företag som tillhandahåller service- och supporttjänster relaterade till Laddtjänsten eller myndigheter i syfte att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter enligt punkten 4 ovan.
 7. Överföring av tredjepartsuppgifter till tredjeland.
  Personuppgiftsansvarig kommer inte att överföra dina personuppgifter till något land utanför EU/EES.
 8. Dina rättigheter
  • Personuppgiftsansvarig ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
  • Personuppgiftsansvarig kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
  • Du har rätt att av Personuppgiftsansvarig begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Personuppgiftsansvarig kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 4 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 8.
  • Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Om du inte vill att Personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Personuppgiftsansvarig. När Personuppgiftsansvarig har mottagit din anmälan kommer Personuppgiftsansvarig att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.
  • Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Personuppgiftsansvarig om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 8.
  • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående Personuppgiftsansvarigs behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
 9. Skyddet av dina personuppgifter
  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Personuppgiftsansvarig har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
 10. Kontakt
  Tveka inte att kontakta Personuppgiftsansvarig om du har några frågor om denna Personuppgiftspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Du kontaktar oss på info@laddatillsammans.se
 11.  

7 Avtalsöverlåtelse

 1. Kunden medger att LaddaTillsammans på oförändrade villkor får helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern eller till annan part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt.

 2. Kunden har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.

8 Avtalets giltighet

Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare. LaddaTillsammans har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot dessa avtalsvillkor eller använder Laddtjänsten eller en laddstation på ett sådant sätt att olägenhet eller skada uppkommer för LaddaTillsammans.

9 Ändring av villkor

LaddaTillsammans har rätt att ändra dessa villkor under förutsättning att kunden underrättas via e-post om ändringen minst två månader innan ändringen träder i kraft. Kunden ska i sådana fall anses underrättad två dagar efter att e-posten avsänts.

10 Tvist

Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet eller därmed sammanhängande frågor skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

  Kontakta oss

  Hör av dig vid frågor eller funderingar.